ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು

ಎನ್‌ಸಿಎಫ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನುರಾಗ್ ಬೆಹರ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ-10 Oct 2023

ಅನುರಾಗ್ ಬೆಹಾರ್ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಸಿಇಒ.