ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು: ಒಂದು ಇಣುಕು ನೋಟ

ಈ ಲೇಖನವು ಕನ್ನಡ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುಡೇದ ಅವರು ಹೇಗೆ ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. 

ಕನ್ನಡದುನಿಯಾ- 31 0ct 2023

ಲೇಖಕರು ಸಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುಡೇದ, ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.